Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser


  Almindelige leveringsbetingelser for softwareleverancer


  Omfang

  Disse betingelser gælder for levering af softwaresystemer,
  konsulentydelser og softwareservice leveret af
  SUPERSystems.dk ApS.


  Levering og samarbejde
  Den specificerede softwareleverance leveres via hosted server eller
  indlæses på kundens udstyr. Levering betragtes som sket, når
  softwaren er indlæst eller kunden har adgang til systemet.
  Særskilt fra softwareleverancen kan der aftales levering af
  systemkonsulent-assistance. Dette leveres efter specifikation
  og tidsplan på en særskilt aftale. Hvis der i leveringsforløbet
  aftales ændringer i specifikationer og tidsplaner m.v. i forhold
  til nærværende aftale, bekræftes dette over for kunden.


  Betaling
  Alle priser er i DKr. excl. moms. Fakturering starter ved
  ved levering. Konsulentydelser faktureres løbende efter
  forbrugt tid til den til enhver tid gældende timesats.
  Såfremt kunden ikke overholder den på fakturaen angivne
  betalingsfrist, forbeholder SUPERSystems.dk ApS sig ret til at
  tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet
  sted. I sådanne tilfælde kan SUPERSystems.dk ændre
  betalingsvilkår.
  Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber rente og
  rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler herom.
  SUPERSystems.dk ApS forbeholder sig ejendomsretten til de
  solgte ydelser, indtil købesummen med tillæg af eventuelle
  renter er betalt.
  Evt. rejse- og opholdsomkostninger faktureres særskilt.


  Garanti og ansvar
  Kun fejl og mangler i henhold til specifikationer i aftalekontrakt
  anerkendes som reklamationsberettigede.
  Det er en forudsætning herfor, at softwaren, styresystemer
  samt netværk er korrekt installeret og anvendt efter
  forskrifterne. SUPERSystems.dk er ikke ansvarlig for fejl og
  mangler, der skyldes kundens eget udstyr. SUPERSystems.dk
  garanterer i en periode på 12 måneder fra leveringsdato, at
  systemet er fri for fejl og mangler. Reklamation skal ske straks
  ved konstatering og senest 6 måneder fra leveringsdato.
  Såfremt der måtte forefindes fejl og mangler som
  SUPERSystems.dk er ansvarlig for, vil disse blive udbedret
  uden udgift for kunden. 
  SUPERSystems.dk kan give anvisning på hvordan fejlen kan
  undgås, indtil endelig udbedring er foretaget.
  SUPERSystems.dk hæfter ikke for følgeskader eller andet
  indirekte tab, herunder drifttab, tab af data, forstyrrelse af
  driften m.v.
  Rettigheder
  For softwareleverancer omfatter denne aftale udelukkende
  brugsret til de i aftalekontrakten specificerede licenser. Kunden
  er ikke berettiget til at overdrage brugsretten. Ophavsretten til
  såvel standardsystemerne som individuelle tilretninger forbliver
  SUPERSystems.dk´s. Kunden må ikke kopiere det leverede
  software eller dele heraf, med undtagelse af sikkerhedskopier
  til almindeligt brug. Systemerne og de tilkoblede moduler må
  kun anvendes af det antal brugere der er aftalt. Kunden
  forpligter sig til at pålægge medarbejdere ikke at kopiere
  softwaren og er ansvarlig for at uberettiget kopiering og
  anvendelse ikke finder sted.


  Force majeure
  Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære situationer
  uden for parterne herredømme (force majeure), såsom strejke,
  krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, brand, offentlige
  myndigheders indgreb m.v., som medfører at aftalen bliver
  umulig eller særlig byrdefuld at opfylde, bevirker dette, at
  aftalens rettigheder og pligter er suspenderet for den
  pågældende part, i det tidsrum forholdet vedvarer. Hver af
  parterne har pligt til at gøre sit yderste for at begrænse force
  majeure situationens følgevirkning.


  Ophør af samarbejde
  Serverlicens- og softwareabonnement løber i 12 måneder ad
  gangen og kan opsiges med 3 mdrs. varsel inden udløb af en
  periode. Såfremt en af parterne standser sine betalinger, bliver
  erklæret konkurs eller træder i likvidation, kan den anden part
  straks og uden varsel ophæve aftalen, såfremt der ikke
  omgående stilles betryggende sikkerhed for kontraktmæssig
  opfyldelse, eller et evt. bo udnytter sine lovhjelmede ret til at
  indtræde i aftalen.


  Tavshedspligt
  Begge parter undergiver sig tavshedspligt med hensyn til de
  forretningshemmeligheder, som måtte erfares under
  samarbejdet. Denne forpligtigelse gælder såvel i som efter
  samarbejdsperioden.


  Tvister
  Eventuelle tvister, der har forbindelse med nærværende aftale,
  afgøres efter dansk ret.